Pričevanja / Testimonies

plakat simulaker

Razstava / Exhibition

Odprtje: torek, hospital 18. december, 2012 ob 19. uri

Opening: Tuesday, 18th of December, 2012 at 7 pm

Lokacija / Location: Galerija Simulaker, Novo mesto

 

 

 

 

Pri?evanja

Ob interpretaciji petih razstavljenih fotografij, shop ki tvorijo serijo Pri?evanja, velja uvodoma poudariti, da gre za inscenirane, zrežirane podobe: kon?ni izdelek, narejen v fotografovem ateljeju, je tako rezultat dolgotrajne in skrbne konstrukcije to?no dolo?ene vizije. Takšen na?in dela res da izpostavlja zapleteno dialekti?no vprašanje resni?nosti in realnega, viagra vendar pa se v kon?ni fazi ravno umetnikova mentalna vizija izkazuje kot edina prava referenca, kot klju?na in najtrša oporna to?ka. Vizija kot artikulacija konkretne ideje, in s tem kot ubesedenje sporo?ila, se namre? ne rojeva nikjer drugje kot vdružbeni resni?nosti, v katero je fotograf vpet, iz katere ?rpa in jo hkrati s svojim delom premišlja.

Fotografije iz serije Pri?evanja so monumentalne in premišljeno zgrajene mizanscene, katerih sporo?ilnost je vpisana v pomenljivih detajlih, ki nam prek razli?nih pomenskih kodov posredujejo kondicijo sveta in družbe, kot jo vidi avtor. DK je zavezan neposredni in brezkompromisni drži, ki v središ?e pripovedi umeš?a neidentificiranega posameznika, abstraktnega slehernika, ?igar vpetost v razli?ne družbene mehanizme je pogojena z neko temeljno in vseobsegajo?o konfliktnostjo, ki se kaže kot posledica zapovedovanega enoumja. Avtorjeve podobe kriti?no prevprašujejo represivnost družbenega ustroja in njegovih vitalnih podsistemov. S svojim simbolnim ustrojem na alegori?en na?in spregovorijo o sistemskem nasilju, o ujetosti in želji po osvobajanju posameznika iz spon sodobne industrializirane in spektakelske družbe, ki s svojimi ideološkimi aparati otežuje njegovo samouresni?itev.

DK je na fotografskem prizoriš?u prisoten že ve? kot poldrugo desetletje. Njegov opus tvori ve? obsežnih, praviloma dlje ?asa nastajajo?ih ciklov, katerih rde?o nit lahko marsikdaj prepoznamo v avtorjevi tenko?utni refleksiji širše družbene stvarnosti. Serija Pri?evanja, ki se zaradi svoje insceniranosti zna?ajsko nekoliko odmika od siceršnjega opusa DK, nedvomno predstavlja enega vrhuncev avtorjevega dela, saj kljub dolo?eni stopnji pomenske odprtosti izpostavlja njegov samosvoj avtorski credo, zavezan dosledno kriti?ni presoji družbenega ustroja sveta, v katerem živimo.

Matjaž Brulc

Simulaker panorama – Click and drag to rotate – full screen